Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností Malcorp s.r.o., se sídlem žižkova 2029, Turnov,
PSČ: 511 01, IČ: 07175272, dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako „kupující spotřebitelé“ a rozdílně pro „kupujícího podnikatele“. Pokud tyto podmínky upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako „kupující“.

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující podnikatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 40/1964 Sb. (dále jen o. z.), zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 513/1991 Sb. (dále jen obch. z.) a dále příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.

Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou součástí uzavřené kupní smlouvy, ještě před objednáním zboží.

2. CENÍKY A CENY ZBOŽÍ

Všechny ceny jsou smluvní.

Cenu prodávaného zboží stanoví prodávající v ceníku, který je dostupný na webové stránce společnosti.

Doporučená cena (běžná): Je cena doporučená výrobcem pro prodej v České republice.

Cena při nákupu přes internet: Je cena, která platí pouze při nákupu zboží nebo služeb přes internetový obchod www.iphoneliberec.cz.

Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v ceníku v okamžik uzavření kupní smlouvy.

3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu si může kupující v provozovně, telefonicky či emailem. Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je závazná. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky:

 • obchodní jméno a sídlo kupujícího
 • IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
 • kód a název zboží dle ceníku
 • jednotkovou cenu
 • způsob odebrání a dopravy
 • dodací adresu
 • podpis osoby oprávněné objednávat zboží
 • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 o. z. Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle § 422 o. z.

Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím. Kupující může objednávku vytvořenou na internetu libovolně upravovat či měnit a to telefonicky či písemně. V případě změny objednávky, která již byla dříve potvrzena prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, distributorovi nebo výrobci, či již zboží upravil na přání zákazníka. V případě úplného zrušení objednávky kupujícím již potvrzené prodávajícím, a to i po výše zmíněné důvodné neakceptaci změny závazné objednávky ze strany prodávajícího, může prodávající po kupujícím podnikateli požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 10% z ceny zboží. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody.

Kupující podnikatel, který je právnickou osobou, může objednat zboží prostřednictvím osoby, která je oprávněná za právnickou osobu jednat v souladu s platnou právní úpravou, kdy své oprávnění jednat za právnickou osobu je povinna dotyčná jednající osoba doložit příslušným způsobem. V případě překročení oprávnění jednající osoby za právnickou osobu je kupující právnická osoba zavázaná z tohoto jednání ve smyslu a rozsahu § 13 obch. zák.

Kupujícímu spotřebiteli bude obdržení objednávky neprodleně odpovídajícím způsobem potvrzeno.

4. NEMOŽNOST PLNĚNÍ, ZMĚNA CENY A JEHO NÁSLEDKY

Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky.

Je-li kupujícím podnikatel, může prodávající zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující podnikatel od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího podnikatele, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím podnikatelem nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.

5. DODACÍ LHŮTY

U zboží, které má prodávající k dispozici na skladě, je toto k dodání na prodejnách prodávajícího do druhého dne po potvrzení objednávky prodávajícím, případně je jiný termín dodání uveden u nabízeného zboží jak na internetových stránkách prodávajícího, či případné jiné nabídce, případně je termín dodání stanoven na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud není možné zboží dle objednávky kupujícího dodat do druhého dne, sdělí toto prodávající kupujícímu do druhého pracovního dne po obdržení objednávky spolu s termínem dodání. Pokud kupující nemá zájem na sděleném termínu dodání zboží, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den. V případě, že nebude nový termín dodání do 2 dnů od jeho sdělení ze strany kupujícího výslovně akceptován, může prodávající od smlouvy odstoupit bez sankcí pro obě strany. Okamžikem doručení oznámení prodávajícího o nezájmu o dodání zboží v uvedeném termínu se ruší objednávka od počátku, bez jakýchkoliv sankcí či jiných závazků pro prodávajícího i kupujícího.

Pokud požaduje kupující pozdější den dodání, než který uvádí prodávající u nabízeného zboží, nebo jiný než byl prodávajícím sdělen kupujícímu při potvrzení objednávky, je kupující oprávněn a zároveň povinen uvést toto v objednávce, nebo toto neprodleně sdělit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po obdržení potvrzení objednávky či obdržení termínu dodání stanoveném prodávajícím. V případě, že kupující toto neučiní, odpovídá za škody prodávajícího spojené s případným nepřevzetím či nedodáním zboží ve stanoveném či dohodnutém termínu dodání. Termín dodání požadovaný zákazníkem je závazný pro obě strany okamžikem potvrzení tohoto termínu prodávajícím. V případě dodání zboží prodávajícím kupujícímu prostřednictvím přepravce se lhůta dodání výše uvedená prodlužuje o 1-2 pracovní dny potřebné k zabalení a dopravy zboží ke kupujícímu.

6. MÍSTO DODÁNÍ, CENY POŠTOVNÉHO, BALNÉHO A DOPRAVY

Způsob dodání zboží záleží na volbě kupujícího, kdy kupující uvede způsob dodání zboží v objednávce. Místem osobního převzetí dodávky je provozovna prodávajícího.

Je možno, dle volby kupujícího, dodat zboží prostřednictvím smluvních přepravců prodávajícího za ceny, které určuje prodávající.

Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím nebo přepravcem zabaleno do obalů způsobem obvyklým, tak aby se předešlo poškození zboží, kdy použité ochranné obaly, resp. jejich potisk či popis nemusí korespondovat s dodávaným zbožím. Dodávané zboží je vždy identifikováno štítkem na obalu. Obaly užité pro přepravu zboží jsou určeny k jednorázovému užití a jsou nevratné.

V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena.

V případě, že kupující si nevyzvedne objednané zboží na provozovně prodávajícího v dohodnutém ani nově stanoveném termínu, může prodávající od smlouvy odstoupit 2. den po uplynutí náhradního termínu pro převzetí zboží, který prodávající kupujícímu sdělí, kdy o tomto odstoupení je povinen kupujícího informovat. Po dobu prodlení kupujícího podnikatele s převzetím zboží na prodejně či nepřevzetím od přepravce přechází na tohoto nebezpečí škody, ztráty a zničení věci ve smyslu § 455 obch. zák.

Kupující podnikatel je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po převzetí zboží, nejdéle však do 24 hodin od převzetí s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na prodejně a případné poškození zboží uplatnit u prodávajícího do 24 hodin od převzetí zboží. Kupujícímu spotřebiteli je tento postup doporučen s ohledem na předcházení případným problémům spojených s pozdější reklamací stavu dodávky.

Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za to, že zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad, a to ve smyslu § 616 o. z. Při rozporu dodaného zboží s kupní smlouvou má kupující nároky vůči prodávajícímu ve smyslu § 616 o. z.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupní cenu za dodávané zboží je možno po předchozí dohodě s prodávajícím zaplatit hotově při převzetí zboží v provozovně prodávajícího nebo bezhotovostním převodem předem na základě zálohové (proforma) faktury, kterou vystaví prodávající kupujícímu na základě žádosti kupujícího. Státním institucím a organizacím lze po předchozí dohodě poskytnou splatnost vystavených daňových dokladů na úhradu kupní ceny dle dohody.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

A. Odstoupení od smlouvy – kupující spotřebitel

V souladu s § 53 o. z. má kupující spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí, kdy v této lhůtě musí kupující spotřebitel doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující spotřebitel může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Zboží na dobírku nebude prodávajícím převzato. Prodávající doporučuje kupujícímu zboží pojistit. Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, bez známek užívání včetně veškerého příslušenství. Kupující spotřebitel nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem.

Není-li kupující spotřebitel již schopen zboží vrátit v původním stavu anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 obč. zák. nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě. Kupující spotřebitel rovněž může své odstoupení od smlouvy vzít zpět. Odstoupení od smlouvy z důvodu nekompletnosti zboží dodaného přepravcem řeší reklamační řád.

Kupující spotřebitel nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 8 Obč. z od kupní smlouvy:

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží prodávající peníze za zboží zašle kupujícímu převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se prodávající dostane do prodlení s plněním a svůj závazek nesplní ani v dodatečné lhůtě dohodnuté s kupujícím spotřebitelem. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno prodávajícímu. Odstoupení se může týkat i jednotlivého plnění.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek prodávající nebude moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno kupujícímu na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

B. Odstoupení od smlouvy – kupující podnikatel

Prodlení prodávajícího s dodáním zboží se považuje za nepodstatné porušení smlouvy. V případě, že prodávající nedodá zboží ani v novém termínu dohodnutém s kupujícím podnikatelem, je kupující podnikatel oprávněn od smlouvy odstoupit, kdy toto odstoupení musí být písemné a musí být doručeno prodávajícímu. Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku prodlení prodávajícího, pokud mu byla doručena zpráva o tom, že plnění dle kupní smlouvy již bylo odesláno na adresu kupujícího.

Pokud je zboží dodáváno v plastovém obalu, který je kupujícím podnikatelem zničen a zboží po vrácení z důvodu odstoupení nelze již prodat jako nové, má prodávající nárok na náhradu znehodnocení zboží, kdy výše znehodnocení je určena jako rozdíl mezi kupní cenou, za které bylo zboží prodáno a kupní cenou, za které je možno zboží prodat jako použité.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v důsledku opakovaného neposkytnutí součinnosti kupujícího podnikatele při doručování zboží, kdy v tomto případě není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

C. Odstoupení od smlouvy všeobecně

Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dodání zboží se stane nemožným dále v případě, že prodávající po potvrzení objednávky zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě. O tomto odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci, která mu nepřiměřeným způsobem ztíží, či dokonce znemožní řádné plnění, kdy vyšší mocí je válka, živelné pohromy, vnitřní nepokoje, poruchy provozu, nedostatek dělníků, energie nebo surovin, stávka, propouštění, dopravní poruchy. Události tohoto druhu osvobozují kupujícího a prodávajícího po dobu jejich trvání od dodací povinnosti a opravňující prodávajícího, podle jeho volby, po opětovném nastolení normálních poměrů, smluvené množství dodat později nebo s ohledem na ještě nedodané zboží od smlouvy odstoupit. Trvá-li událost vyšší moci déle než 4 týdny, potom je i kupující oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud ještě nebyla uskutečněna dodávka.

9. ZRUŠENÍ SMLOUVY DOHODOU

Prodávající je oprávněn, dle svého uvážení, nikoliv však povinen, na základě žádosti kupujícího zrušit kupní smlouvu dohodou za podmínek v této dohodě ujednaných. Základní podmínkou pro případnou dohodu o zrušení kupní smlouvy je skutečnost, že kupující vrátí prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně příslušenství a v originálním nepoškozeném obalu a jedná se o zboží, které má v okamžiku návrhu na zrušení smlouvy prodávající dále v sortimentu svého zboží, nejedná se o zboží upravené dle přání zákazníka, nepodléhá rychlé zkáze, opotřebení či zastarání a nejedná se o audio a video nahrávky a počítačové programy, jejichž obal byl porušen, a dále noviny, periodika a časopisy. Dohoda o zrušení kupní smlouvy musí mít písemnou formu a lze ji uzavřít jedině spolu s předáním zboží. V případě odmítnutí návrhu kupujícího na zrušení kupní smlouvy dohodou prodávajícím, nemá kupující nárok na náhradu nákladů spojených s podáním neakceptovaného návrhu, který byl prodávajícím odmítnut.

10. REKLAMACE

Přesný postup reklamací a postup při jejich vyřizování řeší Reklamační řád.

11. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího.

Pokud prodávající bude nucen vymáhat případně vzniklou pohledávku za kupujícím mimosoudní cestou, má kupující povinnost uhradit veškeré náklady s tím spojené.

12. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

13. MONTÁŽ

Cena zboží nezahrnuje žádné montážní služby ani jiné služby v souvislosti se zbožím, které nebyly před koupí zboží mezi kupujícím a prodávajícím písemně dohodnuty. Případnou montáž zboží či jiné služby spojené se zbožím poskytuje na žádost kupujícího prodávající zdarma, nebo za úhradu nad rámec kupní ceny, kdy konkrétní nabídka služeb a jejich poskytování zdarma či za úplatu a výše úplaty a způsob její objednání u prodávajícího je uvedena na internetové stránce prodávajícího, nebo bude sdělena na žádost kupujícího na provozovně prodávajícího.

14. ZAPŮJČENÍ NÁHRADNÍHO KOMPONENTU

V případě zájmu kupujícího může prodávající kupujícímu zapůjčit zdarma nebo za předem dohodnutou finanční hodnotu komponent, který je způsobilý nahradit funkci komponentu, který je předmětem reklamace nebo opravy a to záruční, pozáruční, a to na dobu vyřízení reklamace nebo opravy. Nemusí se jednat o komponent identický s tím, který je předmětem reklamace či opravy, kdy rozhodující je ta skutečnost, zda předmětný komponent je způsobilý nahradit v přiměřené míře funkci reklamovaného nebo opravovaného předmětu.

Na zapůjčení náhradního komponentu není nárok, zapůjčení závisí na vůli prodávajícího.

Za zápůjčku náhradního zboží je účtován smluvní poplatek, který je v základu vychází z ceníku servisních prací, ale může být libovolně prodávajícím dle smluvní dohody mezi prodávajícím a kupujícím upraven. Zapůjčené zboží musí být vráceno při převzetí zboží, které bylo předmětem reklamace či opravy.

15. INFORMACE A PORADENSTVÍ

Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající sám získal od výrobce či svého dodavatele.

16. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje kupujících, zejména jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, IČO a ostatní údaje potřebné pro jejich identifikaci, dále jen osobní údaje, jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky. Osobní údaje získané od kupujících užívá prodávající pro vnitřní potřebu obchodu, zejména za účelem úspěšného splnění smlouvy. Osobní údaje v rozsahu potřebném pro bezproblémové doručení zboží jsou předávány externímu dopravci.

Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího. K archivaci osobních údajů dává kupující souhlas i po oboustranném splnění smlouvy a to až do doby písemného odvolání tohoto souhlasu. V případě, že kupující bude v prodlení s jakýmkoliv plněním vůči prodávajícímu, zejména pokud neuhradí v termínu dohodnutou částku za zboží či služby, nevrátí pronajatou věc či jiným způsobem poruší dohodnuté podmínky smluvnívo vztahu nebo těchto obchodních podmínek, dává tímto souhlas ke zveřejnění svých osobních údajů ve veřejně přístupných databázích prodávajícího a ostatních databazích, ke kterým mají přístup třetí osoby.

Kupující uděluje souhlas k občasnému zasílání důležitých obchodních sdělení či novinek poštou či elektonicky na adresu, kterou uvedl při registraci. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat písemně, či elektronickým odkazem, který každé sdělení obsahuje. Kupující může rovněž projevit svůj nesouhlas písemně na předávací protokol, či fakturu.

17. ÚČTOVÁNÍ SKLADNÉHO

Pokud si kupující nevyzvedne reklamovanou, zhotovovanou, opravavovanou či upravovanou věc do 30 dnů od vyřízení reklamace, zhotovení věci, ukončení opravy či úpravy (dále jen řízení), bude mu účtováno skladné ve výši 50,- Kč za každý započatý den od ukončení výše uvedeného řízení do převzetí věci kupujícím.

O ukončení řízení bude kupující informován oznámením zaslaným některým z komunikačních prostředků. Nemohl-li být kupující informován o ukončení řízení oznámením zaslaným některým z komunikačních prostředků, považuje se za ukončení řízení 30. den od převzetí věci do řízení.

Nevyzvedne–li si kupující věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má prodávající právo věc prodat. Dojde–li k prodeji nevyzvednuté věci, vyplatí prodávající kupujícímu výtěžek prodeje po odečtení poplatku za uskladnění.

18. STÍŽNOSTI A ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Stížnosti a připomínky kupujících, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může zákazník uplatnit písemnou formou nebo pomocí Formuláře technické podpory. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace v souladu s reklamačním řádem, těmito obchodními podmínkami a platnými právními předpisy.

V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a adresy kupujícího uvedené v objednávce.

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách prodejce a každý kupující má možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.

Veškeré majetkové spory vyplývající z obchodních podmínek společnosti Malcorp s.r.o. nebo s nimi související budou s vyloučením pravomoci obecných soudů řešeny v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., před jediným rozhodcem určeným Arbitrážním soudem České republiky o.s., IČ 26988879, se sídlem Praha 5, Nám. 14. října 1307. Rozhodčí řízení se koná bez ústního jednání dle Rozhodčího řádu Arbitrážního soudu České republiky, o.s. a Pravidel o nákladech rozhodčího řízení Arbitrážního soudu České republiky, o.s., se kterými se smluvní strany před podpisem této smlouvy seznámily, které jsou veřejně dostupné na www.rozhodcidolozka.cz a smluvní strany je dle své vůle považují za součást těchto obchodních podmínek.

Neúčinnost jednotlivých ustanovení smluvních obchodních podmínek se nedotýká účinnosti zbylých ustanovení. Na místo neúčinného ustanovení nastupuje platné ustanovení, které ve své obchodní působnosti následuje jako příští.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 22. 6. 2020 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.